PRIVACY NOTICE

บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

              บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริษัท”) ให้ความสำคัญในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยและเคารพสิทธิในข้อมูลส่วนบุคล จึงจัดให้มีประกาศแจ้งการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้เพื่อให้ทราบเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลธรรมดา ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 (“พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”) กฎหมาย และ/หรือ กฎเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้อง

              โดยประกาศแจ้งการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้จะแจ้งให้ทราบถึงวิธีการที่บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ประเภทข้อมูล และวัตถุประสงค์ในการดำเนินการดังกล่าว รวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับแหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูล การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลภายนอก สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล การรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล และวิธีการติดต่อกับบริษัท

1. บทนำ

1.1. “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลธรรมดาซึ่งทำให้สามารถระบุตัวตนของบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

1.2. “ข้อมูลละเอียดอ่อน” หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็น ทางการเมือง ความเชื่อในลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพ หรือข้อมูลอื่นใด ซึ่งกระทบต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในทำนองเดียวกันตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด

1.3. ประกาศแจ้งการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ใช้สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาที่ทำการซื้อสินค้ากับบริษัททั้งที่ทำการซื้อผ่านเว็บไซต์  แอปพลิเคชัน แพลตฟอร์มอื่นใด และ/หรือช่องทางสำหรับลูกค้าอื่นที่บริษัทจัดไว้ให้ คู่ค้าของบริษัท พันธมิตรทางธุรกิจ และ/หรือบุคคลธรรมดาที่เกี่ยวข้องกับบริษัท รวมทั้งลูกค้าองค์กรธุรกิจในส่วนของกรรมการ พนักงาน และผู้แทนโดยชอบด้วยกฎหมายของลูกค้าองค์กรธุรกิจ รวมถึงบุคคลธรรมดาอื่นที่มีอำนาจในการกระทำการแทนลูกค้าองค์กรธุรกิจ (ต่อไปนี้จะเรียกรวมกันว่า “ท่าน”)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

1.4. ในการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัท การเข้าใช้งานแอปพลิเคชันของบริษัท หรือการสร้างบัญชีผู้ใช้กับบริษัท การกดยอมรับ “ข้าพเจ้ายอมรับถึงประกาศแจ้งการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท” หรือ ข้อความอื่นที่มีถ้อยคำในลักษณะเดียวกัน ที่บริษัทอาจจัดให้มีในหน้าการลงทะเบียนและสร้างบัญชีผู้ใช้กับบริษัท ในหน้าการทำคำสั่งซื้อสินค้า หรือส่วนอื่นๆ บนหน้าเว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชันของบริษัทนั้น เท่ากับว่าท่านได้รับทราบและยอมรับว่าได้รับการแจ้งและเข้าใจถึงเงื่อนไขของประกาศแจ้งการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ บริษัทอาจมีการเปลี่ยนแปลงประกาศแจ้งการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ เพื่อปรับปรุงเนื้อหาให้สอดคล้องกับกฎหมายในปัจจุบัน และเพื่อประโยชน์ในการให้บริการหรือการขายสินค้าให้กับท่าน การเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่ทางบริษัทจัดมีขึ้น บริษัทจะประกาศไว้ในหน้าเว็บไซต์ หรือที่อื่นที่เหมาะสม หรือแจ้งเตือนแก่ท่านผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือในขณะที่ท่านใช้บริการเว็บไซต์ รวมถึงขณะมีคำสั่งซื้อสินค้าบนเว็บไซต์ โดยให้ถือเป็นการรับทราบและยอมรับถึงการเปลี่ยนแปลงที่ทางบริษัทได้ทำการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเรื่องถึงประกาศแจ้งการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ตามที่ได้แจ้งท่านไว้ในช่องทางดังกล่าว เว้นแต่เป็นกรณีที่ท่านต้องให้ความยินยอมอีกครั้ง บริษัทจะดำเนินการให้ท่านให้ความยินยอมผ่านทางกล่องทำเครื่องหมาย (Checkbox) แทบตัวเลือก (Opt-in/Opt-out) โดยเอกสารและ/หรือตามแบบวิธีการที่บริษัทกำหนด

1.5.  ประกาศแจ้งการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้อาจใช้ประกอบกับประกาศ ระเบียบ ข้อกำหนด นโยบายอื่น สัญญา ข้อความในเอกสารให้ความยิมยอม และ/หรือวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เกี่ยวกับเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อบริษัท

โปรดอ่านประกาศแจ้งการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้อย่างละเอียดก่อนเปิดเผยข้อมูลให้กับบริษัท หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อมูลที่ได้ให้ไว้ในประกาศแจ้งการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ สามารถติดต่อสอบถามบริษัทได้ รายละเอียดการติดต่อสอบถามอยู่ในข้อ 14 . ของประกาศแจ้งการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้

2การเก็บรวบรวมและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

การให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนั้นต้องเกิดจากความสมัครใจ และ/หรือโดยความยินยอม โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะกระทำเฉพาะกรณีที่จำเป็น มีวัตถุประสงค์ ขอบเขต ใช้วิธีการที่ชอบด้วยกฎหมาย หรือมีฐานทางกฎหมายในการเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเท่านั้น ตามพ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กฎหมายและกฎระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นธรรม

โดยวัตถุประสงค์ และฐานทางกฎหมายในเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลของบริษัทมีดังต่อไปนี้

2.1. การปฏิบัติตามกฎหมายของบริษัท

บริษัทต้องดำเนินการตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง บริษัทจึงมีความจำเป็นจะต้องเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบของหน่วยงานรัฐ และ/หรือหน่วยงานที่มีหน้าที่กำ กับดูแลบริษัท ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

ก) เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย เช่น กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งและอาญา กฎหมายภาษีอากร กฎหมายองค์กรธุรกิจ กฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายเกี่ยวกับการขนส่งทางทะเล กฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ กฎหมายว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ กฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค และกฎหมายอื่นที่บริษัทต้องปฏิบัติติตาม ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ

ข) เพื่อปฏิบัติตามกฎระเบียบ และ/หรือคำสั่งของผู้มีอำนาจ เช่น คำสั่งศาล พนักงานสอบสวน ระเบียบกรมขนส่ง คำสั่งของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กระทรวงพาณิชย์ กรมการค้าภายใน สํานักงานตรวจคนเข้าเมือง กรมศุลกากร การท่าเรือแห่งประเทศไทย คำสั่งและ/หรือหรือระเบียบของหน่วยงานรัฐ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจอื่นของรัฐ เป็นต้น

ค) เพื่อปฏิบัติตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

2.2. สัญญาที่ได้ทำไว้ระหว่างท่านกับบริษัท

บริษัทจะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้ตามคำขอและ/หรือ ข้อตกลงที่ท่านได้ทำไว้กับบริษัท ผ่านการทำสัญญาซื้อขาย ไม่ว่าในรูปแบบหรือในลักษณะใดๆ  ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

ก) ดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของสัญญา

ข) ติดตามหรือบันทึกการปฏิบัติตามสัญญาของท่าน

ค) จัดทำรายงานต่างๆ เพื่อประโยชน์ของท่านหรือของบริษัท ตามวัตถุประสงค์ของสัญญา

ง) อำนวยความสะดวกการใช้งานของท่านและ/หรือเพื่อ เข้าถึงบริการ การสั่งซื้อสินค้า บนเว็บไซต์ของบริษัท

จ) ปฏิบัติตามคำสั่งซื้อของท่าน

ฉ) การแจ้งชำระหนี้

2.3. ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย

เพื่อการดำเนินงานที่จำเป็นภายใต้ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท หรือของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น โดยไม่เกินขอบเขตที่ท่านสามารถคาดหมายได้อย่างสมเหตุสมผล ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

ก) บริหารจัดการความเสี่ยง ตรวจสอบ เฝ้าระวัง ป้องกันการก่อการร้าย การประพฤติโดยมิชอบ การก่ออาชญากรรมอื่นๆ หรือกระทำความผิดตามกฎหมาย

ข) จัดการความสัมพันธ์ระหว่างท่านกับบริษัท และเพื่อตอบสนองความต้องการของท่าน ไม่ว่าโดยการติดต่อทางใดก็ตาม เช่น จัดการข้อเรียกร้องของท่าน การทำแบบแสดงความคิดเห็น

ค) เพื่อการปรับปรุงพัฒนาสินค้าและบริการ รวมถึงระบบต่างๆ เพื่อประโยชน์สูงสุดในการให้บริการท่าน หรือ ช่วยอำนวยความสะดวกในการจัดเตรียมสินค้าของบริษัท เพื่อตอบสนองความต้องการของท่าน เช่น การจดจำความต้องการของท่าน

ง) ปรับแต่งประสบการณ์ของท่านผ่านบริการหน้าเว็บไซต์โดยแสดงเนื้อหาตามความสนใจและความต้องการของท่าน เฉพาะข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนท่านได้ทั้งทางตรง และทางอ้อม

จ) กรณีลูกค้าองค์กรธุรกิจ นิติบุคคล บริษัทจะมีการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของกรรมการ ผู้มีอำนาจกระทำการแทน  ลูกจ้าง ตัวแทน และ/หรือผู้ที่ติดต่อกับบริษัท

ฉ) เมื่อท่านส่งคำร้องเรียนเมื่อพบการกระทำความผิดหรือการประพฤติโดยมิชอบภายในบริษัท

ช) เพื่อประโยชน์ของท่าน และการขอความยินยอมไม่อาจกระทำได้ในเวลานั้น

2.4. ความยินยอมของท่าน

ในบางกรณีบริษัทอาจมีการขอความยินยอมจากท่านในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อให้ท่านได้รับประโยชน์สูงสุด หรือเพื่อให้บริษัทสามารถให้บริการที่ตอบสนองต่อความต้องการของท่านหรือตามข้อบังคับ และ/หรือกฎหมายกำหนด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

ก) กรณีมีความจำเป็นต้องเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว เช่น ใช้ข้อมูลการจดจำใบหน้า ลายนิ้วมือ หรือภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนของท่าน ซึ่งในบัตรดังกล่าวจะมีข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหวของท่าน ได้แก่ ศาสนา และ/หรือกรุ๊ปเลือดอยู่ เพื่อการยืนยันตัวตน ในกรณีการเก็บบัตรประชาชนจากท่าน ที่ไม่ได้อ้างฐานความยินยอม และมีข้อมูลอ่อนไหวปรากฎบนบัตรประชาชนของท่าน บริษัทจะทำดำเนินการลบ และ/หรือทำให้ไม่ปรากฏความหมายในข้อมูลอ่อนไหวดังกล่าว

ข) เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลใดๆ ของท่านไปวิจัยและวิเคราะห์เพื่อประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาบริการหรือผลิตภัณฑ์อื่นใด การจัดทำฐานข้อมูล และบริการที่ตอบสนองต่อความต้องการของท่าน และ/หรือติดต่อท่านเพื่อเสนอผลิตภัณฑ์ บริการ และสิทธิประโยชน์ที่เหมาะสมแก่ท่านโดยเฉพาะไม่ว่าโดยช่องทางใดๆ ของบริษัท และ/หรือบุคคลที่เป็นตัวแทน หรือมีความเกี่ยวข้องกับบริษัท และ/หรือของบุคคลอื่น และเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดที่ไม่ต้องห้ามตามกฎหมาย และ/หรือเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎระเบียบที่ใช้บังคับกับบริษัท ทั้งขณะนี้และภายภาคหน้า

ค) กรณีมีความจำเป็นต้องส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศ ซึ่งอาจมีมาตรฐานในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่เพียงพอ (เว้นแต่เป็นกรณีที่ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนดให้สามารถดำเนินการได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอม)

ง) กรณีท่านเป็นผู้เยาว์ คนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ ซึ่งต้องได้รับความยินยอมจากบิดามารดา ผู้ปกครอง ผู้อนุบาล หรือผู้พิทักษ์ แล้วแต่กรณี (เว้นแต่เป็นกรณีที่ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนดให้สามารถดำเนินการได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอม)

จ) ข้อมูลอื่นใด ที่จะเป็นประโยชน์ในการให้บริการ ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าวข้างต้น บริษัทจะขอความยินยอมจากท่านก่อนทำการเก็บรวบรวม  ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ทั้งนี้บริษัทจะดำเนินการให้เจ้าของข้อมูลรับรู้และให้ความยินยอม ผ่านช่องทางใดช่องทางหนึ่งไม่ว่าจะโดยทางอิเล็กทรอนิกส์ กล่องทำเครื่องหมาย (Checkbox) แทบตัวเลือก (Opt-in/Opt-out) โดยเอกสารและ/หรือตามแบบวิธีการที่บริษัทกำหนด

2.5.  ฐานอื่นๆ ตามกฎหมาย

นอกเหนือไปจากฐานทางกฎหมายข้างต้น บริษัทอาจเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้ฐานทางกฎหมายอื่นดังต่อไปนี้

ก) จัดทำเอกสารประวัติศาสตร์หรือจดหมายเหตุเพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือที่เกี่ยวกับการศึกษาวิจัยหรือสถิติ

ข) ป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล

ค) เป็นการจำเป็นเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ในการดำเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะหรือเพื่อการใช้อำนาจของพนักงานเจ้าหน้าที่

บริษัทจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมเท่านั้น ในกรณีที่บริษัทฯ มีความจำเป็นที่จะต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์อื่น บริษัทจะดำเนินการแจ้งให้ท่านทราบ และอธิบายถึงฐานทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

3.  บริษัทอาจเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านดังต่อไปนี้:

ประเภทของข้อมูลตัวอย่าง
รายละเอียดส่วนบุคคลชื่อ ชื่อกลาง, นามสกุล เพศ วันเดือนปีเกิด อายุ สัญชาติ
รายละเอียดการติดต่อที่อยู่ติดต่อ ที่อยู่การจัดส่งใบเสร็จ ที่อยู่ในการจัดส่งสินค้า ที่อยู่สำหรับการออกใบกำกับภาษีฯ หรือ ที่อยู่อีเมล์ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร บัญชีติดต่อทางเครือข่ายสังคมออนไลน์
รายละเอียดที่ใช้ในการระบุตัวตนและการยืนยันตัวตนภาพถ่ายและเลขบัตรประจำตัวประชาชน ข้อมูลหนังสือเดินทาง (ในกรณีที่จำเป็นในสถานการณ์ที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้) ใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคล/ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล บัตรยืนยันตัวบุคคลอื่น ลายมือชื่อ
ข้อมูลการใช้งานระบบชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่าน คำสั่งซื้อจากท่าน ความสนใจ การตั้งค่า การตอบรับ
รายละเอียดทางการเงินข้อมูลการแจ้งชำระเงิน ประวัติการชำระเงิน ช่องทางการชำระเงิน เลขที่บัญชี ข้อมูลบัตรเครดิต ข้อมูลบัตรเดบิต
ข้อมูลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของท่านกับบริษัทสินค้าที่ท่านใช้ สถานะความสัมพันธ์ของท่านกับบริษัท ประวัติการเข้าร่วมกิจกรรม กับบริษัท ประวัติการเข้าร่วมประชุม ประวัติการลงคะแนนเสียง  
ข้อมูลเทคนิคหมายเลขที่ใช้สำหรับระบุตัวตนของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่ออยู่บนเครือข่าย (IP Address) ข้อมูลการเข้าระบบ ประเภทเบราเซอร์ และเวอร์ชั่น การตั้งค่าเวลาและที่ตั้ง การเชื่อมต่อและประเภทของเบราเซอร์ที่ใช้เชื่อมต่อ ระบบปฏิบัติการและแพลตฟอร์ม และเทคโนโลยีอื่นๆ บนอุปกรณ์ที่ท่านใช้
ข้อมูลการวิจัยตลาด ข้อมูลการตลาดและยอดขายแบบสำรวจความคิดเห็น
ข้อมูลเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยการตรวจพบข้อสงสัยหรือกิจกรรมที่ผิดปกติ
ข้อมูลส่วนบุคคลละเอียดอ่อนศาสนา กรุ๊ปเลือด (ไม่ว่าได้รับโดยทางใด เช่น จากการถ่ายสำเนาบัตรประชาชน) ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลชีวภาพ (เช่น การจดจำใบหน้า ลายนิ้วมือ)
ข้อมูลอื่นๆบันทึกการโต้ตอบและการสื่อสารระหว่างท่านกับบริษัท ไม่ว่าช่องทาง รูปแบบหรือวิธีใดๆ ก็ตาม รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง  โทรศัพท์ อีเมล ข้อความ และการสื่อสารทางสื่อสังคมออนไลน์ / ข้อมูลเกี่ยวกับกรมธรรม์ประกันภัยและการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน / ข้อมูลใดๆ ที่ท่านให้ไว้ต่อบริษัท

ท่านต้องแจ้งข้อมูลส่วนตัวของท่านซึ่งมีความถูกต้อง ไม่หลอกลวง ไม่เป็นข้อมูลเท็จ ไม่เป็นข้อมูลของบุคคลอื่น และเป็นข้อมูลล่าสุด บริษัทมีสิทธิในการเรียกร้องให้ท่านส่งเอกสารเพื่อยืนยันถึงข้อมูลส่วนตัวของท่าน ที่ท่านได้ให้ไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการตรวจสอบลูกค้าของบริษัท

4. ที่มาของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

  4.1. บริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านโดยตรง ผ่านวิธีการใดวิธีการหนึ่ง รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง

4.1.1. เมื่อท่านสมัครบัญชีผู้ใช้ และ/หรือทำคำสั่งซื้อกับบริษัท (โดยจะมีข้อความให้ท่านกดยอมรับนโยบายฯฉบับนี้ก่อนกระทำการดังกล่าว ในส่วนใดส่วนหนึ่งบนเว็บไซต์ หรือ แอปพลิเคชัน)

4.1.2. เมื่อท่านส่งแบบฟอร์ม เช่น แบบฟอร์มการสมัครหรือแบบฟอร์มอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสินค้าของบริษัท ไม่ว่าจะแบบออนไลน์หรือแบบฟอร์มเป็นเอกสาร เป็นต้น

4.1.3. เมื่อท่านทำข้อตกลงใดๆ หรือให้เอกสารหรือข้อมูลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อระหว่างท่านกับบริษัท

4.1.4. เมื่อท่านติดต่อกับบริษัท เช่น ผ่านทางโทรศัพท์ (ซึ่งอาจได้รับการบันทึก) จดหมาย แฟกซ์ แพลตฟอร์มสื่อทางสังคม (Social Media) และอีเมล เป็นต้น

4.1.5. เมื่อท่านดำเนินธุรกรรมผ่านบริการของบริษัท

4.1.6. เมื่อท่านให้ความคิดเห็นหรือคำร้องเรียนแก่บริษัท

4.1.7. เมื่อท่านใช้หรือร้องขอจะใช้บริการที่จัดไว้ให้ โดยผู้ให้บริการภายนอกของบริษัทบนเว็บไซต์ เช่น การชำระเงิน บริการด้านโลจิสติกส์ เป็นต้น

4.1.8. เมื่อท่านส่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บริษัทด้วยเหตุผลใดก็ตาม

   4.2. ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวมจากแหล่งอื่น อาจรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะข้อมูลดังต่อไปนี้

4.2.1. บุคคลที่มีความเกี่ยวเนื่องกับท่าน ผู้แทน ผู้รับมอบอำนาจ ผู้รับมอบฉันทะ

4.2.2. ข้อมูลที่บริษัทได้รับจากลูกค้าองค์กรธุรกิจ ในฐานะที่ท่านเป็นกรรมการ ผู้มีอำนาจกระทำการแทน ตัวแทน ผู้ที่ได้รับมอบหมาย หรือผู้ติดต่อ

4.2.3. ข้อมูลที่บริษัทได้รับจากองค์กรอื่นภายใต้กฎหมาย การกำกับของรัฐ จากหน่วยงานราชการ และ/หรือ ผู้ให้บริการภายนอก (เช่น ข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะ )

5. ข้อจำกัดในการใช้และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล.

บริษัทจะใช้และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ตามวัตถุประสงค์และฐานตามฎหมายของการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ได้ระบุในประกาศแจ้งการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้เท่านั้น บริษัทจะกำกับดูแลพนักงาน เจ้าหน้าที่หรือผู้ปฏิบัติงานของบริษัทมิให้ใช้และ/หรือเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนอกเหนือไปจากวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลหรือเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก เว้นแต่บุคคลหรือองค์กรดังต่อไปนี้ ที่บริษัทอาจเปิดเผยเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ภายใต้หลักเกณฑ์ของ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

 •  บริษัทในกลุ่มธุรกิจของบริษัท พันธมิตรทางธุรกิจ และ/หรือบุคคลอื่นใดที่บริษัทมีนิติสัมพันธ์ด้วย รวมถึงกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง ผู้รับจ้าง ตัวแทน ที่ปรึกษาของบริษัท และ/หรือของบุคคลดังกล่าว
  • ทนายความ ศาล พนักงานสอบสวน   หน่วยงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ศูนย์ประสานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์ประเทศไทย และ/หรือเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจอื่นของรัฐ หรือรัฐบาล หรือที่บริษัทถูกกำหนดหรือได้รับอนุญาตให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมาย กฎระเบียบ หรือคำสั่ง
  • คู่ค้า ตัวแทน หรือองค์กรอื่น (เช่น ผู้ตรวจสอบบัญชีอิสระ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ คลังเก็บเอกสาร สถาบันการเงินในประเทศและต่างประเทศ) ซึ่งการเปิดเผยข้อมูลบุคคลส่วนบุคคลของท่านจะมีวัตถุประสงค์โดยเฉพาะเจาะจง ภายใต้ฐานทางกฎหมาย และมาตรการความปลอดภัยที่เหมาะสมของบริษัท
  • บุคคลที่เกี่ยวข้องในกรณีการขายสิทธิเรียกร้อง และ/หรือทรัพย์สินของบริษัท การปรับโครงสร้างองค์กร หรือการควบรวมกิจการของบริษัท ซึ่งบริษัทอาจต้องมีการโอนสิทธิไปยังกิจการดังกล่าว รวมถึงบุคคลต่างๆ ที่บริษัทจำเป็นต้องแบ่งปันข้อมูลเพื่อการขายสิทธิเรียกร้องและ/หรือทรัพย์สิน การปรับโครงสร้างองค์กร การโอนกิจการ ข้อตกลงทางการเงิน การจำหน่ายทรัพย์สิน หรือธุรกรรมอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับกิจการ และ/หรือ ทรัพย์สินที่ใช้ในการดำเนินกิจการของบริษัท
  • บุคคลภายนอกที่ให้บริการต่างๆ แก่บริษัท (เช่น ตัวแทน หรือ ผู้จ้างเหมาช่วงที่กระทำการแทนบริษัท ผู้รับจ้างการวิเคราะห์และการเปรียบเทียบทางการตลาด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง  เช่น บริษัทที่ส่งเอกสารหรือสิ่งอื่นใดแก่ท่าน ผู้บริการให้ด้านความปลอดภัย)
  • ผู้ให้บริการด้านสื่อสังคมออนไลน์ (ในรูปแบบที่ปลอดภัย) หรือบริษัทโฆษณาภายนอก เพื่อแสดงข้อความให้แก่ท่าน และบุคคลอื่นใดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัท
  • บุคคลอื่นใดที่ให้ผลประโยชน์หรือให้บริการที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์หรือบริการของท่าน (เช่น บริษัทประกันภัย)
  • ผู้รับมอบอำนาจ ผู้รับมอบอำนาจช่วง ตัวแทน หรือผู้แทนโดยชอบธรรมของท่านที่มีอำนาจตามกฎหมายโดยชอบ
  • กรณีบุคคลภายนอกปิดกั้นการเข้าถึงหรือเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่ส่งต่อไปหรืออยู่ระหว่างการส่งต่อไปหรือที่มีอยู่ในเว็บไซต์โดยฝ่าฝืนกฎหมาย หรือกรณีเกิดปัญหาทางเทคโนโลยี หรือในการณีที่บุคคลใดๆเข้าถึง ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไม่เหมาะสม หรือใช้ข้อมูลดังกล่าวในทางที่ผิด โดยบริษัทไม่รู้เห็น บริษัทจะใช้มาตรการด้านความปลอดภัยที่สมเหตุสมผลเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่กำหนดไว้ภายใต้กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล อย่างไรก็ดี บริษัทไม่สามารถรับประกันถึงความปลอดภัยได้โดยสิ้นเชิงในกรณีที่มิอาจหลีกเลี่ยงได้ เช่น ข้อมูลถูกเปิดเผยโดยไม่ได้รับอนุญาตที่เกิดจากการเจาะข้อมูลที่ประสงค์ร้ายและมีความซับซ้อน และไม่ได้มีสาเหตุมาจากบริษัท

6. บริษัทคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไรบ้าง

6.1. บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน บริษัทจึงกำหนดให้มีมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล และนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับการรักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อป้องกันการสูญหาย การเข้าถึง ทำลาย ใช้ แปลง แก้ไขหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่มีสิทธิหรือโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ตลอดจนการป้องกันมิให้มีการนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้โดยมิได้รับอนุญาต

6.2. โดยบริษัทกำหนดให้บุคลากรของบริษัทและผู้รับจ้างภายนอกจะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานและประกาศแจ้งการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสม รวมถึงจะต้องจัดให้มีการดูแลรักษาข้อมูลและมีมาตรการที่เหมาะสมในการใช้ เปิดเผยหรือการส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

6.3. บริษัทจะทำลายหรือทำให้ไม่ปรากฎชื่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านทันทีที่มีเหตุผลอันเชื่อได้ว่า (1) วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลนั้นไม่ตรงกับการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้แจ้งท่านไว้ก่อนหรือขณะขอความยินยอมกับท่าน และ (2) กรณีไม่จำเป็นต้องรักษาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ทางกฎหมายหรือธุรกิจอีกต่อไป

ทั้งนี้การทำลาย หรือทำให้ไม่ปรากฏข้อมูลส่วนบุคคลจะดำเนินการตามระเบียบปฏิบัติเรื่อง การทำลายข้อมูลส่วนบุคคล และนโยบาย มาตรการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

6.4.  บริษัทอาจใช้บริการสารสนเทศของผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลภายนอกเพื่อให้ดำเนินการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลในฐานะผู้ประมวลผลข้อมูลของบริษัท ซึ่งผู้ให้บริการนั้นจะต้องมีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยข้อมูล โดยห้ามดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนอกเหนือจากที่บริษัทกำหนด

7.  การเยี่ยมชม ดาวน์โหลดเนื้อหา และการโฆษณา

เมื่อท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่างๆ ผ่านอุปกรณ์ของท่าน พร้อมกับเข้าชมเนื้อหาและโฆษณาและเข้าใช้งานซอฟต์แวร์อื่นๆ บนเว็บไซต์ของบริษัท ข้อมูลเดียวกันนั้นที่ท่านได้เยี่ยมชมส่วนใหญ่จะถูกส่งมาถึงบริษัท (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงที่อยู่ IP ระบบปฏิบัติการ ฯลฯ) โดยระบบจะส่งข้อมูลเกี่ยวกับเนื้อหา การโฆษณาที่ท่านเยี่ยมชม เวลาและ/หรือซอฟต์แวร์ที่ติดตั้ง ให้แก่บริษัท

8.  การสำรวจ

บางครั้งบริษัทอาจได้ข้อมูลส่วนบุคคลจากท่าน ผ่านการสำรวจต่างๆ การเข้าร่วมในการสำรวจเหล่านี้ ขึ้นอยู่กับความสมัครใจของท่านทั้งสิ้น ดังนั้นท่านจึงสามารถเลือกได้ว่าจะเปิดเผยข้อมูลของท่านแก่บริษัทหรือไม่ ข้อมูลได้อาจรวมถึงข้อมูลการติดต่อ (เช่น ที่อยู่อีเมล) และข้อมูลทางประชากรศาสตร์ (เช่น ความสนใจ หรือระดับอายุ) ข้อมูลที่ได้จากการสำรวจนี้จะนำมาใช้เพื่อตรวจสอบและปรับปรุงการใช้งานและความพึงพอใจในการบริการ และการขาย และจะไม่ถูกส่งให้แก่บุคคลภายนอกบริษัท

9. การปฏิเสธความรับผิดชอบเกี่ยวกับความปลอดภัยและการใช้งานเว็บไซต์บุคคลภายนอก

9.1. บริษัทไม่รับประกันข้อมูลส่วนบุคคล และ/หรือข้อมูลอื่นใดที่ท่านได้ให้แก่เว็บไซต์ของบุคคลภายนอก ว่าจะมีความปลอดภัย เนื่องจากบริษัทนำมาตรการด้านความปลอดภัยต่างๆ มาใช้เพื่อรักษาความปลอดภัยให้กับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านซึ่งอยู่ในความครอบครองหรือความควบคุมของบริษัทเท่านั้น ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกเก็บไว้ในเครือข่ายที่มีความปลอดภัย และสามารถเข้าถึงได้โดยพนักงานจำนวนจำกัดเท่านั้น ซึ่งจะเป็นบุคคลที่มีสิทธิพิเศษในการเข้าถึงระบบดังกล่าว และต้องปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นความลับ เมื่อท่านส่งคำสั่งซื้อสิ้นค้า หรือเข้าถึง หรือส่ง หรือกรอก ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน บริษัทขอแนะนำให้ท่านใช้เซิร์ฟเวอร์ที่มีความปลอดภัย

9.2. บริษัทอาจเลือกเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกที่จะเชื่อมโยงหรือติดตั้งภายในเว็บไซต์ของบริษัท และบริษัทยังอาจเข้าร่วมในการพัฒนาแบรนด์หรือสร้างความสัมพันธ์อื่นใด เพื่อนำเสนอธุรกรรมอีคอมเมิร์ซ และ/หรือบริการและท่านลักษณะอื่นๆ ให้แก่ท่าน โดยเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์ของบริษัทเหล่านี้จะมีประกาศแจ้งการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและการจัดการด้านความปลอดภัยแยกต่างหากจากของบริษัท  แม้ว่าเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกจะมีความเกี่ยวข้องกับบริษัท แต่บริษัทไม่มีสิทธิในการควบคุมเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงเหล่านี้ได้ เนื่องจากแต่ละไซต์จะมีข้อปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวและการเก็บรวบรวมข้อมูลแยกต่างหากเป็นอิสระจากของบริษัท

9.3. ดังนั้นบริษัทจึงไม่ต้องรับผิดชอบหรือรับผิดในเนื้อหา การจัดการด้านความปลอดภัย (หรือการไม่ได้รับความปลอดภัย) และกิจกรรมต่างๆ ของเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกที่เชื่อมโยงเหล่านี้ เว็บไซต์ที่เชื่อมโยงเหล่านี้มีไว้เพื่อความสะดวกของท่าน และให้ท่านเข้าใช้งานด้วยความรับผิดชอบของท่านเอง

10. สิทธิตามกฎหมายของท่าน

กรณีท่านประสงค์จะใช้สิทธิของท่านตามที่กฎหมายรับรอง โปรดแจ้งการปรสงค์ใช้สิทธิดังกล่าวต่อฝ่ายกฎหมาย ผ่านช่องทางตามที่ระบุไว้ในข้อที่ 14 ของประกาศแจ้งการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้  โดยเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับไปหาท่าน เพื่อแจ้งขั้นตอนและวิธีการต่อไปตามที่บริษัทกำหนด

10.1. สิทธิในการเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ท่านมีสิทธิเข้าถึงและได้รับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทมีอยู่ เว้นแต่กรณีที่บริษัทมีสิทธิปฏิเสธคำขอของท่านตามกฎหมายหรือคำสั่งศาล หรือกรณีที่คำขอของท่านจะมีผลกระทบที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น บริษัทจะดำเนินการตามคำขอของท่านภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับคำขอ

10.2. สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ท่านมีสิทธิขอให้บริษัททำการแก้ไข หรือปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน

10.3. สิทธิในการขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ท่านมีสิทธิขอให้บริษัทลบหรือทำลายข้อมูลของท่าน หรือทำให้ข้อมูลของท่านเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนของท่านได้ เว้นแต่กรณีที่บริษัทจะมีเหตุอันชอบด้วยกฎหมายในการปฏิเสธคำขอของท่าน

10.4. สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ท่านมีสิทธิขอให้บริษัทระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในบางกรณี (เช่น บริษัทอยู่ระหว่างการตรวจสอบคำขอใช้สิทธิแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลหรือคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือท่านขอให้บริษัทระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลแทนการลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่มีความจำเป็นอีกต่อไป)

10.5. สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ท่านมีสิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในกรณีที่บริษัทดำเนินการภายใต้ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย หรือเพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการตลาดแบบตรงหรือการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ หรือสถิติ เว้นแต่กรณีที่บริษัทมีเหตุในการปฏิเสธคำขอของท่านโดยชอบด้วยกฎหมาย (เช่น บริษัทสามารถแสดงให้เห็นว่าการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมีเหตุอันชอบด้วยกฎหมายยิ่งกว่า หรือเพื่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องทางกฎหมาย หรือเพื่อประโยชน์สาธารณะของบริษัท)

10.6. สิทธิในการขอรับหรือขอให้ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ท่านมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในกรณีที่บริษัทสามารถทำให้ข้อมูลนั้นอยู่ในรูปแบบที่สามารถอ่านหรือใช้งานได้โดยทั่วไปด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติและสามารถใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ รวมทั้งมีสิทธิขอให้บริษัทส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบุคคลภายนอก หรือขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทได้ส่งหรือโอนไปยังบุคคลภายนอก เว้นแต่บริษัทไม่สามารถทำได้โดยสภาพทางเทคนิค หรือบริษัทมีเหตุในการปฏิเสธคำขอของท่านโดยชอบด้วยกฎหมาย

10.7. สิทธิในการขอถอนความยินยอม

ท่านมีสิทธิขอถอนความยินยอมที่ท่านได้ให้ไว้กับบริษัทเมื่อใดก็ได้ ตามขั้นตอนและวิธีการที่บริษัทกำหนด เว้นแต่โดยสภาพไม่สามารถถอนความยินยอมได้

10.8. สิทธิในการร้องเรียน

ท่านมีสิทธิร้องเรียนต่อคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หากบริษัทกระทำการอันเป็นการไม่ปฏิบัติตามพรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

11. การส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศ

      กรณีมีความจำเป็น บริษัทอาจจำเป็นต้องส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศ ในกรณีนี้บริษัทจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังพันธมิตรทางธุรกิจ ผู้ให้บริการ เจ้าหน้าที่ ตัวแทน หรือผู้รับข้อมูลของบริษัทที่มีความน่าเชื่อถือด้วยวิธีการที่ปลอดภัยที่สุดเพื่อรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ซึ่งรวมถึงกรณีดังต่อไปนี้

ก) เป็นการปฏิบัติตามกฎหมาย

ข) ได้แจ้งให้ท่านทราบถึงมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่เพียงพอของประเทศปลายทางและได้รับความยินยอมจากท่าน

ค) ปฏิบัติตามสัญญาที่ท่านทำไว้กับบริษัท หรือตามคำขอของท่านก่อนการเข้าทำสัญญา

ง) ปฏิบัติตามสัญญาระหว่างบริษัทกับบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นเพื่อประโยชน์ของท่าน

จ) ป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของท่านหรือของบุคคลอื่น เมื่อท่านไม่สามารถให้ความยินยอมในขณะนั้นได้ หรือ

ฉ) ดำเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะที่สำคัญ

12. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในระหว่างที่ท่านเป็นมีปฏิสัมพันธ์กับบริษัท และเมื่อท่านสิ้นสุดความสัมพันธ์กับบริษัท บริษัทจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อไป ตามระยะเวลาที่เหมาะสมและจำเป็นสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลแต่ละประเภทและวัตถุประสงค์ตามที่พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด

บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามอายุความ หรือระยะเวลาที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด (เช่น กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายการบัญชี กฎหมายภาษีอากร กฎหมายแรงงาน และกฎหมายอื่นที่บริษัทต้องปฏิบัติตาม ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ) ทั้งนี้จะมีระยะเวลาไม่เกิน 10 ปี

13. การใช้คุกกี้ (และเทคโนโลยีในลักษณะเดียวกัน)

บริษัทอาจมีเก็บรวบรวมและ/หรือใช้คุกกี้และเทคโนโลยีในลักษณะเดียวกัน เมื่อท่านใช้บริการของบริษัท รวมถึงการใช้เว็บไซต์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และแอปพลิเคชันของบริษัท

คุกกี้และเทคโนโลยีในลักษณะเดียวกันดังกล่าวนั้นจะช่วยให้บริษัทสามารถจดจำท่าน ทราบถึงความชื่นชอบของท่าน และปรับปรุงวิธีการที่บริษัทจะเสนอบริการให้แก่ท่าน บริษัทอาจใช้คุกกี้เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ (เช่น  ช่วยให้บริษัทเข้าใจวิธีการที่ท่านใช้งานเว็บไซต์ของบริษัทหรืออีเมล และเพื่อให้มั่นใจว่าสื่อโฆษณาออนไลน์ที่ได้แสดงแก่ท่านมีความเกี่ยวข้องและเป็นสิ่งที่ท่านสนใจยิ่งขึ้น) ท่านสามารถศึกษารายละเอียด และวิธีการตั้งค่าคุกกี้ได้จากนโยบายการใช้งานคุกกี้ของบริษัท

14. ข้อมูลการติดต่อบริษัท 

14.1. หากท่านมีคำถาม หรือข้อกังวลเกี่ยวกับข้อปฏิบัติว่าด้วยความเป็นส่วนตัวของบริษัท หรือเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลโปรดติดต่อบริษัททันทีที่:

                                           ฝ่ายกฎหมาย

                                           อีเมลติดต่อ : PDPA@thantawan.com

                                           โทรติดต่อ: 02-273-8333              

14.2. ในกรณีที่ท่านใช้อีเมลหรือจดหมายเพื่อส่งคำร้องเรียนของท่าน โปรดระบุที่ส่วนหัวเรื่องว่าเป็นคำร้องเรียนเกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งจะช่วยให้บริษัทดำเนินการคำร้องเรียนของท่านโดยเร่งด่วนได้โดยส่งต่อไปยังเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในองค์กรของบริษัทเพื่อดำเนินการต่อไป ตัวอย่างเช่น ท่านอาจแทรกข้อความในส่วนหัวเรื่องว่า “ขอใช้สิทธิเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล”

แน่นอนว่าบริษัทจะพยายาม ดำเนินการ กับคำร้องเรียนหรือข้อกังวลใดๆ ที่ท่านประสบอยู่อย่างเป็นธรรมและโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้

15. การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลตามวัตถุประสงค์เดิม

บริษัทมีสิทธิในการเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทได้เก็บรวบรวมไว้ก่อนวันที่พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลมีผลใช้บังคับ ต่อไปตามวัตถุประสงค์เดิม หากท่านไม่ประสงค์ที่จะให้บริษัทเก็บรวมรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวต่อไป ท่านสามารถแจ้งบริษัทเพื่อขอถอนความยินยอมของท่านเมื่อใดก็ได้

16. การเปลี่ยนแปลงประกาศแจ้งการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทอาจเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขเพิ่มเติมประกาศแจ้งการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้เพื่อให้สอดคล้องต่อกฎหมายหรือกฎระเบียบในปัจจุบัน โดยบริษัทจะแจ้งประกาศแจ้งการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับปัจจุบันไว้ที่เว็บไซต์ของบบริษัท www.thantawan.com   หรือบนแพลตฟอร์มอื่นของบริษัท