นโยบายความเป็นส่วนตัว

1. บทนำของนโยบายความเป็นส่วนตัว

1.1 บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริษัท”) ให้ความสำคัญและเคารพสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานเว็บไซต์ หรือลูกค้าของบริษัท ทั้งที่ได้ลงทะเบียนและไม่ได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิกกับบริษัท (ต่อไปนี้จะเรียกรวมกันว่า “ท่าน”) อย่างจริงจัง โดยบริษัทจะปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามที่มีผลบังคับใช้อยู่ ณ ปัจจุบัน

1.2 “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ตัวอย่างข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ อีเมล ที่อยู่ หมายเลขประจำตัวประชาชน เพศ วันเกิด และข้อมูลการติดต่อ เป็นต้น

1.3 นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “นโยบายฯ”) ได้ถูกจัดทำขึ้นเพื่อให้ท่านรับทราบและเข้าใจเกี่ยวกับการเก็บข้อมูล วิธีการรวบรวม การใช้ ข้อจำกัดและ/หรือการประมวลผลอันเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ที่ได้มอบให้กับบริษัทผ่านทางวิธีการต่างๆ (การเปิดเผยข้อมูลความเป็นส่วนตัวตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เท่านั้น) และนโยบายฯ ฉบับนี้จะเป็นส่วนหนึ่งในการประกอบการตัดสินใจของท่าน ก่อนที่จะให้ข้อมูลใดๆ กับบริษัท ดังนั้นโปรดอ่านนโยบายฯ ฉบับนี้อย่างละเอียด หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อมูลที่ได้ให้ไว้ในนโยบายฯฉบับนี้ สามารถติดต่อสอบถามบริษัทได้ รายละเอียดการติดต่อสอบถามอยู่ตอนท้ายของนโยบายฉบับนี้

1.4 ในการใช้บริการ การเยี่ยมชมเว็ปไซต์ การลงทะเบียนบัญชีกับบริษัท หรือการคลิก “ข้าพเจ้ายอมรับถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัท” หรือ ข้อความอื่นที่คล้ายกันที่หน้าบริการลงทะเบียนของบริษัท หรือส่วนอื่นๆ บนหน้าเว็บไซต์นั้น ท่านรับทราบและยอมรับว่าได้รับการแจ้งและเข้าใจถึงเงื่อนไขของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้และท่านได้ยอมรับในการจัดเก็บและประมวลข้อมูลความเป็นส่วนตัวตามที่ได้อธิบายไว้และภายใต้เงื่อนไขในนโยบายฯ ฉบับนี้แล้ว หากท่านไม่ยินยอมให้บริษัทดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านดังที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ โปรดอย่าใช้บริการหรือเข้าถึงเว็บไซต์ของบริษัท  บริษัทอาจมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ได้เป็นคราวๆ ไป การเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่ทางบริษัทจัดมีขึ้นทางบริษัทจะประกาศไว้ในหน้าเว็บไซต์ หรือที่อื่นที่เหมาะสม หรือแจ้งเตือนแก่ท่านเป็นอีเมล ในขณะที่ท่านใช้บริการเว็บไซต์ รวมถึงขณะมีคำสั่งซื้อสินค้าบนเว็บไซต์ โดยให้ถือเป็นการรับทราบและยอมรับถึงการเปลี่ยนแปลงที่ทางบริษัทได้ทำการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเรื่องถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ตามที่ได้แจ้งท่านไว้ในช่องทางดังกล่าว

1.5 นโยบายฯ ฉบับนี้ อาจใช้กับประกาศอื่นๆ ข้อสัญญาและข้อความยินยอมที่เกี่ยวกับการเก็บข้อมูล การใช้ ประมวลผลและการเปิดเผยข้อมูลสำหรับข้อมูลความเป็นส่วนตัวของท่านต่อบริษัท และจะไม่มีการยกเลิกจนกว่าบริษัทได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น

1.6 ท่านสามารถเข้าชม หรือเรียกดูเว็บไซต์ได้ โดยไม่ต้องระบุถึงรายละเอียดข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน อย่างไรก็ตามหากท่านประสงค์จะใช้งาน ใช้บริการ ทำการสั่งซื้อสินค้า สมัครสมาชิกผู้ใช้ ท่านมีความจำเป็นต้องกรอกรายละเอียดข้อมูลส่วนบุคลของท่านเท่าที่จำเป็น เพื่อใช้ หรือได้รับบริการดังกล่าว หากท่านมีความเห็น ข้อเสนอแนะ หรือการร้องเรียนในเรื่องที่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวของท่าน กรุณาติดต่อผู้มีอำนาจดูแลข้อมูลส่วนบุคคล (กรรมการผู้จัดการ)

2. บริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อใด

2.1 สมัครบัญชีผู้ใช้ และ/หรือทำคำสั่งซื้อกับบริษัท (โดยจะมีข้อความให้ท่านกดยอมรับนโยบายฯฉบับนี้ก่อนกระทำการดังกล่าว ในส่วนใดส่วนหนึ่งบนเว็บไซต์)

2.2 เมื่อท่านส่งแบบฟอร์ม เช่น แบบฟอร์มการสมัครหรือแบบฟอร์มอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสินค้าของบริษัท ไม่ว่าจะแบบออนไลน์หรือแบบฟอร์มเป็นเอกสาร เป็นต้น

2.3 เมื่อท่านทำข้อตกลงใดๆ หรือให้เอกสารหรือข้อมูลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อระหว่างท่านกับบริษัท

2.4 เมื่อท่านติดต่อกับบริษัท เช่น ผ่านทางโทรศัพท์ (ซึ่งอาจได้รับการบันทึก) จดหมาย แฟกซ์ แพลตฟอร์มสื่อทางสังคม (Social Media) และอีเมล เป็นต้น

2.5 เมื่อท่านดำเนินธุรกรรมผ่านบริการของบริษัท

2.6 เมื่อท่านให้ความคิดเห็นหรือคำร้องเรียนแก่บริษัท

2.7 เมื่อท่านใช้หรือร้องขอจะใช้บริการที่จัดไว้ให้ โดยผู้ให้บริการภายนอกของบริษัทบนเว็บไซต์ เช่น การชำระเงิน บริการด้านโลจิสติกส์ เป็นต้น

2.8 เมื่อท่านส่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บริษัทด้วยเหตุผลใดก็ตาม

บริษัทจะเก็บข้อมูลความเป็นส่วนตัวของท่าน เมื่อท่านสมัครใจในการตกลงส่งข้อมูลความเป็นส่วนตัวของท่านให้กับบริษัท แต่หากท่านเลือกที่จะไม่ส่งมอบข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บริษัทก็ดี หรือภายหลังท่านต้องการยกเลิกความยินยอมในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน บริษัทไม่สามารถให้บริการหรือให้ทำคำสั่งซื้อได้

3. บริษัทจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านดังต่อไปนี้:

3.1. ข้อมูลระบุตัวตน ตัวอย่างเช่น ชื่อ เพศ วันเกิด เป็นต้น

3.2. ข้อมูลติดต่อ ตัวอย่างเช่น ที่อยู่ ที่อยู่การจัดส่งใบเสร็จ ที่อยู่ในการจัดส่งสินค้า ที่อยู่สำหรับการออกใบกำกับภาษีฯ อีเมล และเบอร์โทรศัพท์ เป็นต้น

3.3. ข้อมูลบัญชี ตัวอย่างเช่น บัญชีธนาคาร และ/หรือรายละเอียดการชำระเงิน เป็นต้น

3.4. ข้อมูลการทำธุรกรรม ตัวอย่างเช่น รายละเอียดเกี่ยวกับการชำระเงินแก่ท่านและจากท่าน และรายละเอียดสินค้าที่ท่านได้ซื้อจากบริษัท

3.5. ข้อมูลเทคนิค ตัวอย่างเช่น หมายเลขที่ใช้สำหรับระบุตัวตนของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่ออยู่บนเครือข่าย (IP Address) ข้อมูลการเข้าระบบ ประเภทเบราเซอร์ และเวอร์ชั่น การตั้งค่าเวลาและที่ตั้ง การเชื่อมต่อและประเภทของเบราเซอร์ที่ใช้เชื่อมต่อ ระบบปฏิบัติการและแพลตฟอร์ม และเทคโนโลยีอื่นๆ บนอุปกรณ์ที่ท่านใช้

3.6. ข้อมูลการใช้งาน ตัวอย่างเช่น ชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่าน คำสั่งซื้อจากท่าน ความสนใจ การตั้งค่า การตอบรับ และการทำแบบสำรวจ เป็นต้น

3.7. ข้อมูลการตลาดและการติดต่อสื่อสาร ตัวอย่างเช่น ความพึงพอใจในการรับข้อมูลการตลาดจากทางบริษัทและ บุคคลภายนอกของบริษัท และความพึงพอใจในการติดต่อสื่อสารกับบริษัท เป็นต้น

4. ท่านต้องแจ้งข้อมูลส่วนตัวของท่านซึ่งมีความถูกต้อง ไม่หลอกลวง ไม่เป็นข้อมูลเท็จ ไม่เป็นข้อมูลของบุคคลอื่น และเป็นข้อมูลล่าสุด บริษัทมีสิทธิในการเรียกร้องให้ท่านส่งเอกสารเพื่อยืนยันถึงข้อมูลส่วนตัวของท่าน ที่ท่านได้ให้ไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการตรวจสอบลูกค้าของบริษัท

5. บริษัทจะมีวิธีการใช้ข้อมูลที่ท่านให้แก่บริษัทอย่างไรบ้าง

5.1 บริษัทอาจเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์อย่างน้อยหนึ่งวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

(ก) จัดการ ดำเนินการ ให้บริหาร อำนวยความสะดวกการใช้งานของท่านและ/หรือเพื่อ เข้าถึงบริการ การสั่งซื้อสินค้า บนเว็บไซต์ของบริษัท

(ข) ตรวจสอบความสัมพันธ์บัญชีผู้ใช้ของท่านที่ลงทะเบียนไว้กับบริษัท

(ค) จัดการ ดำเนินการ บริหาร และจัดหา สินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมแก่ท่าน รวมถึงช่วยอำนวยความสะดวกในการจัดเตรียมสินค้าของบริษัท เพื่อตอบสนองความต้องการของท่าน เช่น การจดจำความต้องการของท่าน เป็นต้น

(ง) ปรับแต่งประสบการณ์ของท่านผ่านบริการหน้าเว็บไซต์โดยแสดงเนื้อหาตามความสนใจและความต้องการของท่าน

(จ) เมื่อท่านใช้งานเว็บไซต์หรือบริการอื่นๆ ของบุคคลภายนอกที่ใช้หรือเชื่อมโยงกับบริการของบริษัท บุคคลภายนอกนั้นอาจรับข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่ท่านกรอกหรือให้ข้อมูลไว้

(ฉ) ตอบรับ ดำเนินการ จัดการ หรือทำธุรกรรมของท่านให้เสร็จสมบูรณ์ และ/หรือทำตามการร้องขอเกี่ยวกับคำสั่งซื้อของท่าน และแจ้งให้ท่านทราบเกี่ยวกับปัญหาด้านการให้บริการและการดำเนินการเกี่ยวกับบัญชีของท่านที่ลงทะเบียนไว้กับบริษัท กรณีหากมีความผิดปกติ

(ช) บังคับใช้เงื่อนไขการให้บริการหรือข้อตกลงสิทธิการใช้งานสำหรับผู้ใช้ที่เกี่ยวข้อง

(ซ) เพื่อป้องกันความปลอดภัยและสิทธิ ข้อมูลส่วนบุคคล ในความปลอดภัยของท่านและบุคคลอื่น

(ฌ) เพื่อระบุตัวตนและ/หรือการตรวจสอบความถูกต้อง

(ญ) เพื่อรักษาและควบคุมการอัปเดตซอฟต์แวร์และ/หรือการอัปเดตอื่นๆ และให้การสนับสนุนที่จำเป็นในบางคราวเพื่อให้แน่ใจว่าการให้บริการของบริษัทจะเป็นไปอย่างราบรื่น

(ฎ) เพื่อจัดการหรืออำนวยความสะดวกในการให้บริการลูกค้า ปฏิบัติตามคำสั่งของท่าน จัดการหรือตอบข้อซักถามที่ได้รับ (หรืออ้างว่าได้รับ) จากท่านหรือในนามของท่าน

(ฏ) เพื่อติดต่อหรือสื่อสารกับท่านผ่านการโทรด้วยเสียง ข้อความ และ/หรือข้อความแฟกซ์ อีเมล และ/หรือการส่งไปรษณีย์ หรือในรูปแบบอื่นใด เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารและ/หรือจัดการความสัมพันธ์ระหว่างท่านกับบริษัทหรือการใช้บริการของบริษัท เช่น การสื่อสารข้อมูลด้านการจัดการที่เกี่ยวเนื่องกับการให้บริการหรือคำสั่งซื้อของท่านกับบริษัท ท่านรับทราบและยอมรับว่าการสื่อสารดังกล่าวของบริษัทนั้นอาจเป็นด้วยวิธีการส่งจดหมายโต้ตอบ เอกสารหรือการแจ้งประกาศแก่ท่าน ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านบางประการบนหน้าซอง/หีบห่อจดหมายด้านนอก เพื่อการจัดส่งสิ่งดังกล่าว

(ฐ) ดำเนินการศึกษาวิจัย วิเคราะห์ และพัฒนากิจกรรมต่างๆ (เช่น การวิเคราะห์ข้อมูล การสำรวจ การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ และ/หรือ การทำแฟ้มประวัติ) เพื่อวิเคราะห์การใช้บริการ เพื่อนำไปปรับปรุงบริการหรือสินค้าของบริษัท และ/หรือช่วยปรับปรุงประโยชน์ของลูกค้าต่อไป

(ฑ) เพื่อให้สามารถตรวจสอบและทำการสำรวจและอื่นๆ เพื่อตรวจสอบขนาดและองค์ประกอบของกลุ่มเป้าหมายของบริษัท

(ฒ) เพื่อตอบสนองต่อกระบวนการทางกฎหมาย หรือปฏิบัติตามหรือเป็นไปตามกฎหมายที่บังคับใช้ข้อกำหนดของภาครัฐหรือตามกฎข้อบังคับภายใต้อำนาจการพิจารณาที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการดูแลให้เป็นไปตามข้อกำหนดเพื่อทำให้การเปิดเผยข้อมูลนั้นเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย

(ณ) เพื่อจัดทำข้อมูลเชิงสถิติและการวิจัยเพื่อการรายงานภายในองค์กรและตามกฎหมาย และ/หรือตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดเก็บบันทึก

(ด) เพื่อปฏิบัติตามขั้นตอนการตรวจสอบประวัติความเป็นมาทางธุรกิจหรือกิจกรรมการคัดกรองอื่นใดที่เกี่ยวข้องตามข้อผูกพันทางกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ หรือกระบวนการจัดการความเสี่ยงของบริษัทซึ่งกฎหมายได้กำหนดไว้หรือที่บริษัทได้จัดให้มีขึ้น

(ต) เพื่อป้องกันและตรวจสอบการฉ้อโกง กิจกรรมที่ผิดกฎหมาย การละเว้นหรือการประพฤติผิด ไม่ว่าจะเกี่ยวข้องกับการใช้บริการของบริษัทหรือกิจกรรมอื่นใดอันเกิดจากความสัมพันธ์ของท่านกับบริษัท

(ถ) เพื่อจัดเก็บ โฮสต์ สำรองข้อมูล (ไม่ว่าจะเพื่อการกู้คืนจากความเสียหายหรือเหตุอื่นใด)

(ท) เพื่อจัดการและ/หรือช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ธุรกรรมเกี่ยวกับทรัพย์สินของธุรกิจหรือธุรกรรมเกี่ยวกับทรัพย์สินของบริษัท หมายความว่า การซื้อ ขาย ให้เช่า ควบรวม การควบ หรือการซื้อกิจการอื่นใด การจำหน่ายจ่ายโอนหรือการให้เงินทุนแก่องค์กรหรือส่วนหนึ่งส่วนใดขององค์กรหรือธุรกิจหรือทรัพย์สินอื่นใดขององค์กร

(ธ) เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวกับการจัดทำเอกสารประวัติศาสตร์หรือจดหมายเหตุ เพื่อประโยชน์สาธารณะหรือที่เกี่ยวกับ การศึกษาวิจัยหรือสถิติซึ่งได้จัดให้มีมาตรการป้องกันที่เหมาะสมเพื่อคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของท่าน

(น) เพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล

(บ) เพื่อการปฏิบัติตามสัญญาซึ่งท่านเป็นคู่สัญญากับบริษัท หรือเพื่อใช้ในการดำเนินการตามคำขอของท่านก่อนเข้าทำสัญญานั้นกับบริษัท

(ป) เพื่อการปฏิบัติหน้าที่ในการดำเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะของบริษัท หรือปฏิบัติหน้าที่ในการใช้อำนาจรัฐที่ได้มอบให้แก่บริษัท

(ผ) เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท หรือของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นที่ไม่ใช่บริษัท เว้นแต่ประโยชน์ดังกล่าวมีความสำคัญน้อยกว่าสิทธิขั้นพื้นฐานในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

(ฝ) เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายและ/หรือนโยบายต่างๆของบริษัท

(พ) วัตถุประสงค์อื่นใดที่บริษัทได้แจ้งแก่ท่าน ณ เวลาที่ได้รับความยินยอมจากท่าน (รวมเรียกว่า “วัตถุประสงค์”)

5.2 เนื่องจากวัตถุประสงค์ที่บริษัทจะเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือ ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านขึ้นอยู่กับสถานการณ์เฉพาะหน้า วัตถุประสงค์ดังกล่าวอาจไม่ปรากฎในข้างต้น อย่างไรก็ตาม บริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบถึงวัตถุประสงค์ดังกล่าว ณ เวลาที่ขอรับความยินยอมจากท่าน เว้นแต่การประมวลข้อมูลที่เกี่ยวข้องโดยไม่ได้รับความยินยอมจากท่านนั้นเป็นไปตามที่กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนดไว้

6. การเยี่ยมชม ดาวน์โหลดเนื้อหา และการโฆษณา

เมื่อท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่างๆ ผ่านอุปกรณ์ของท่าน พร้อมกับเข้าชมเนื้อหาและโฆษณาและเข้าใช้งานซอฟต์แวร์อื่นๆ บนเว็บไซต์ของบริษัท ข้อมูลเดียวกันนั้นที่ท่านได้เยี่ยมชมส่วนใหญ่จะถูกส่งมาถึงบริษัท (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงที่อยู่ IP ระบบปฏิบัติการ ฯลฯ) โดยระบบจะส่งข้อมูลเกี่ยวกับเนื้อหา การโฆษณาที่ท่านเยี่ยมชม เวลาและ/หรือซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งให้แก่บริษัท

7. ชุมชนและการสนับสนุน

บริษัทให้การสนับสนุนด้านการบริการลูกค้า ผ่านอีเมล โทรศัพท์ SMS และแบบฟอร์มความคิดเห็น บริษัทอาจขอที่อยู่อีเมลและหมายเลขติดต่อของท่าน โดยบริษัทใช้เพียงข้อมูลที่ได้รับจากท่านเท่านั้น

8. การสำรวจ

บางครั้งบริษัทอาจได้ข้อมูลส่วนบุคคลจากท่าน ผ่านการสำรวจต่างๆ การเข้าร่วมในการสำรวจเหล่านี้ ขึ้นอยู่กับความสมัครใจของท่านทั้งสิ้น ดังนั้นท่านจึงสามารถเลือกได้ว่าจะเปิดเผยข้อมูลของท่านแก่บริษัทหรือไม่ ข้อมูลได้อาจรวมถึงข้อมูลการติดต่อ (เช่น ที่อยู่อีเมล) และข้อมูลทางประชากรศาสตร์ (เช่น ความสนใจ หรือระดับอายุ) ข้อมูลที่ได้จากการสำรวจนี้จะนำมาใช้เพื่อตรวจสอบและปรับปรุงการใช้งานและความพึงพอใจในการบริการ และการขาย และจะไม่ถูกส่งให้แก่บุคคลภายนอกบริษัท

9. บริษัทคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไรบ้าง

บริษัทนำมาตรการด้านความปลอดภัยต่างๆ มาใช้ เพื่อให้แน่ใจว่าการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ในระบบของบริษัทมีความปลอดภัย และสามารถเข้าถึงได้โดยพนักงานจำนวนจำกัดเท่านั้น บริษัทจะรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและ/หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งบริษัทจะทำลายหรือทำให้ไม่ปรากฎชื่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านทันทีที่มีเหตุผลอันเชื่อได้ว่า (1) วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลนั้นไม่ตรงกับการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้แจ้งท่านไว้ก่อนหรือขณะขอความยินยอมกับท่าน และ (2) กรณีไม่จำเป็นต้องรักษาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ทางกฎหมายหรือธุรกิจอีกต่อไป หรือ หากท่านหยุดการใช้งานเว็บไซต์ หรือสิทธิในการใช้งานเว็บไซต์และ/หรือบริการกับบริษัทของท่านสิ้นสุดลง

บริษัทอาจจัดเก็บ ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อไปได้ตามกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและข้อผูกพันของบริษัทภายใต้กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ ภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้ บริษัทอาจทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างปลอดภัยโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

10. บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลที่รวบรวมจากท่านให้แก่บุคคลภายนอกหรือไม่

10.1 ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท บริษัทอาจมีความจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่ผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลภายนอก ตัวแทน และ/หรือบริษัทในเครือ หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องของบริษัท และ/หรือบุคคลที่สามอื่นๆ ไม่ว่าจะมีสถานที่ตั้งอยู่ในประเทศหรือนอกประเทศ ผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลภายนอก ตัวแทน และ/หรือบริษัทในเครือ หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องของบริษัท และ/หรือบุคคลภายนอกอื่นๆ ดังกล่าวนั้นอาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในนามของบริษัทหรือในลักษณะอื่นใดเพื่อวัตถุประสงค์ดังที่ระบุข้างต้นอย่างน้อยหนึ่งวัตถุประสงค์ตามข้อ 5 บุคคลภายนอกดังกล่าวรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง:

(ก) บริษัทในเครือ บริษัทในกลุ่มและบริษัทที่เกี่ยวข้องของบริษัท

(ข) ผู้รับจ้าง ตัวแทน ผู้ให้บริการ และบุคคลภายนอกอื่นๆ ที่บริษัทจ้าง จัดหาหรือใช้เพื่อสนับสนุนธุรกิจของบริษัท บุคคลหรือนิติบุคลเหล่านี้รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ผู้ให้บริการด้านการบริหารจัดการ อันได้แก่ บริษัทรับส่ง/ขนส่ง บริษัทที่ให้บริการด้านโทรคมนาคม บริษัทที่ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และศูนย์ข้อมูล เป็นต้น

(ค) ผู้ซื้อ ผู้รับโอนหรือผู้สืบทรัพย์ กรณีเช่น มีการควบรวมกิจการ ปรับโครงสร้าง จัดระเบียบองค์กรใหม่ เลิกกิจการ หรือการขายหรือโอนสินทรัพย์บางส่วนหรือทั้งหมดของบริษัท การเลิกกิจการทั้งหมดหรือแต่บางส่วน ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับท่านที่บริษัทถือครองอยู่เป็นส่วนหนึ่งของสินทรัพย์ที่ถ่ายโอนไปคู่สัญญาในธุรกรรมเกี่ยวกับทรัพย์สินของธุรกิจที่ บริษัท หรือบริษัทในเครือหรือบริษัทที่เกี่ยวข้องของบริษัทมีส่วนเกี่ยวข้อง และ/หรือ บุคคลภายนอกที่บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลให้เพื่อวัตถุประสงค์อย่างน้อยหนึ่งวัตถุประสงค์ และบุคคลภายนอกดังกล่าวอาจเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์อย่างน้อยหนึ่งวัตถุประสงค์

10.2 บริษัทอาจจำเป็นต้องแบ่งปัน ข้อมูลเชิงสถิติและประชากรศาสตร์เกี่ยวกับท่านและการใช้บริการของผู้ใช้ของบริษัทให้แก่ผู้จัดหาโฆษณาและการเขียนโปรแกรม ข้อมูลนี้จะไม่รวมข้อมูลใดๆ ที่อาจนำไปใช้เพื่อระบุตัวตนของท่านโดยเฉพาะ

10.3 ในกรณีที่กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องอื่นๆ อนุญาตให้องค์กรใดๆ เช่น บริษัท เป็นต้น เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยไม่ต้องรับความยินยอมจากท่าน ให้นำการอนุญาตโดยกฎหมายข้างต้นมาใช้บังคับต่อไป

10.4 กรณีบุคคลภายนอกปิดกั้นการเข้าถึงหรือเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่ส่งต่อไปหรืออยู่ระหว่างการส่งต่อไปหรือที่มีอยู่ในเว็บไซต์โดยฝ่าฝืนกฎหมาย หรือกรณีเกิดปัญหาทางเทคโนโลยี หรือในการณีที่บุคคลใดๆเข้าถึง ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไม่เหมาะสม หรือใช้ข้อมูลดังกล่าวในทางที่ผิด โดยบริษัทไม่รู้เห็น บริษัทจะใช้มาตรการด้านความปลอดภัยที่สมเหตุสมผลเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่กำหนดไว้ภายใต้กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล อย่างไรก็ดี บริษัทไม่สามารถรับประกันถึงความปลอดภัยได้โดยสิ้นเชิงในกรณีที่มิอาจหลีกเลี่ยงได้ เช่น ข้อมูลถูกเปิดเผยโดยไม่ได้รับอนุญาตที่เกิดจากการเจาะข้อมูลที่ประสงค์ร้ายและมีความซับซ้อน และไม่ได้มีสาเหตุมาจากบริษัท

11. ข้อมูลของผู้ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

บริษัทไม่มีเจตนาเก็บรวบรวมหรือรักษาข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนใดๆ จากผู้ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายในราชอาณาจักร หากมีการเชื่อว่าข้อมูลส่วนบุคคลถูกส่งมาจากผู้ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ บริษัทจะทำการปิดบัญชีผู้ใช้ดังกล่าวและถอนและ/หรือลบข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะนั้นออก

12. การปฏิเสธความรับผิดชอบเกี่ยวกับความปลอดภัยและการใช้งานเว็บไซต์บุคคลภายนอก

12.1 บริษัทไม่รับประกันข้อมูลส่วนบุคคล และ/หรือข้อมูลอื่นใดที่ท่านได้ให้แก่เว็บไซต์ของบุคคลภายนอก ว่าจะมีความปลอดภัย เนื่องจากบริษัทนำมาตรการด้านความปลอดภัยต่างๆ มาใช้เพื่อรักษาความปลอดภัยให้กับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านซึ่งอยู่ในความครอบครองหรือความควบคุมของบริษัทเท่านั้น ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกเก็บไว้ในเครือข่ายที่มีความปลอดภัย และสามารถเข้าถึงได้โดยพนักงานจำนวนจำกัดเท่านั้น ซึ่งจะเป็นบุคคลที่มีสิทธิพิเศษในการเข้าถึงระบบดังกล่าว และต้องปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นความลับ เมื่อท่านส่งคำสั่งซื้อสิ้นค้า หรือเข้าถึง หรือส่ง หรือกรอก ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน บริษัทขอแนะนำให้ท่านใช้เซิร์ฟเวอร์ที่มีความปลอดภัย

12.2 บริษัทอาจเลือกเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกที่จะเชื่อมโยงหรือติดตั้งภายในเว็บไซต์ของบริษัท และบริษัทยังอาจเข้าร่วมในการพัฒนาแบรนด์หรือสร้างความสัมพันธ์อื่นใด เพื่อนำเสนอธุรกรรมอีคอมเมิร์ซ และ/หรือบริการและท่านลักษณะอื่นๆ ให้แก่ท่าน โดยเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์ของบริษัทเหล่านี้จะมีนโยบายความเป็นส่วนตัวและการจัดการด้านความปลอดภัยแยกต่างหากจากของบริษัท แม้ว่าเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกจะมีความเกี่ยวข้องกับบริษัท แต่บริษัทไม่มีสิทธิในการควบคุมเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงเหล่านี้ได้ เนื่องจากแต่ละไซต์จะมีข้อปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวและการเก็บรวบรวมข้อมูลแยกต่างหากเป็นอิสระจากของบริษัท

12.3 ดังนั้นบริษัทจึงไม่ต้องรับผิดชอบหรือรับผิดในเนื้อหา การจัดการด้านความปลอดภัย (หรือการไม่ได้รับความปลอดภัย) และกิจกรรมต่างๆ ของเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกที่เชื่อมโยงเหล่านี้ เว็บไซต์ที่เชื่อมโยงเหล่านี้มีไว้เพื่อความสะดวกของท่าน และให้ท่านเข้าใช้งานด้วยความรับผิดชอบของท่านเอง

13. วิธีที่ท่านสามารถยกเลิก ลบ ร้องขอการเข้าถึง หรือแก้ไขข้อมูลที่ท่านให้แก่บริษัท

13.1 การยกเลิกและถอนความยินยอม

13.1.1 หากท่านต้องการเปลี่ยนแปลงแก้ไขการสมัครใช้งานทางอีเมล โปรดแจ้งให้บริษัททราบโดยการส่งอีเมลไปที่ผู้มีอำนาจดูแลข้อมูลส่วนบุคคล (กรรมการผู้จัดการ) ของบริษัท ตามที่อยู่ที่แสดงไว้ด้านล่าง โปรดจำไว้ว่าเนื่องจากบริษัทมีกำหนดการในการจัดทำอีเมล ท่านอาจยังได้รับอีเมลที่อยู่ในระหว่างการจัดทำแล้ว

13.1.2 ท่านอาจถอนความยินยอมของท่านเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านซึ่งอยู่ในครอบครองหรือควบคุมของบริษัทได้ โดยการส่งอีเมลไปยังผู้มีอำนาจดูแลข้อมูลส่วนบุคคล (กรรมการผู้จัดการ) ของบริษัท ตามที่อยู่อีเมลที่แสดงไว้ด้านล่างในข้อ 14.1

13.1.3 เมื่อบริษัทได้รับคำสั่งเกี่ยวกับการถอนความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจนจากท่านและตรวจสอบข้อมูลประจำตัวของท่านแล้ว บริษัทจะดำเนินการตามคำขอในการถอนความยินยอม และหลังจากนั้นบริษัทจะไม่เก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลขอท่านในลักษณะตามที่ระบุไว้ในการร้องขอของท่าน หากบริษัทไม่สามารถตรวจสอบข้อมูลประจำตัวหรือไม่เข้าใจคำสั่งของท่าน บริษัทจะติดต่อเพื่อขอคำอธิบายเกี่ยวกับการร้องขอดังกล่าว

13.1.4 อย่างไรก็ตาม การถอนความยินยอมอาจทำให้เกิดผลอันเกิดจากการถอนความยินยอมดังกล่าวได้ ในเรื่องดังกล่าวนี้ ขึ้นอยู่กับขอบเขตของการถอนความยินยอมที่จะให้บริษัทดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และนั่นอาจหมายความว่าบริษัทจะไม่สามารถให้บริการแก่ท่านต่อไปได้ บริษัทจึงอาจต้องยุติความสัมพันธ์ที่มีอยู่และ/หรือสัญญาที่ท่านมีกับบริษัท ฯลฯ แล้วแต่ว่าจะเป็นกรณีใด ซึ่งบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบ

13.2 การร้องขอการเข้าถึงและ/หรือการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล

13.2.1 หากท่านมีบัญชีผู้ใช้กับบริษัท ท่านอาจเข้าถึงและ/หรือแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านซึ่งอยู่ในครอบครองหรือควบคุมของบริษัทได้ด้วยตนเองผ่านหน้าการตั้งค่าบัญชีที่อยู่ในเว็บไซต์

13.2.2 สำหรับการร้องขอเพื่อเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล เมื่อบริษัทเตรียมข้อมูลของท่านอย่างเพียงพอที่จะดำเนินการแล้ว บริษัทจะให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องแก่ท่านภายใน 30 วัน หากบริษัทไม่สามารถตอบสนองการร้องขอของท่านภายใน 30 วันดังกล่าว บริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบเกี่ยวกับระยะเวลาที่เร็วที่สุดที่บริษัทสามารถให้ข้อมูลที่ท่านร้องขอได้ โปรดตระหนักว่ากฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนอาจยกเว้นข้อมูลส่วนบุคคลบางประเภทจากการร้องขอการเข้าใช้งานของท่าน

13.2.3 สำหรับการร้องขอเพื่อแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลนั้น เมื่อบริษัทมีข้อมูลของท่านเพียงพอที่จะดำเนินการแล้ว บริษัทจะดำเนินการดังนี้:

 (ก) แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใน 30 วัน หากบริษัทไม่สามารถแก้ไขได้ภายในระยะเวลาดังกล่าว บริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบเกี่ยวกับระยะเวลาการดำเนินการแก้ไขที่เร็วที่สุด โปรดตระหนักว่ากฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอาจยกเว้นข้อมูลส่วนบุคคลบางประเภทจากการร้องขอเพื่อให้แก้ไข รวมถึงระบุเวลาที่จำเป็นต้องได้รับการแก้ไขจากบริษัทในสถานการณ์ (ต่างๆ) แม้ว่าจะท่านจะร้องขอมาก็ตาม และ

 (ข) บริษัทจะส่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกแก้ไขไปยังทุกองค์กรซึ่งบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้ทราบภายในระยะเวลาหนึ่งปีก่อนวันที่ทำการแก้ไข เว้นแต่องค์กรนั้นไม่ต้องการข้อมูลส่วนบุคคลที่แก้ไขแล้วเพื่อวัตถุประสงค์ทางกฎหมายหรือธุรกิจ

13.2.5 ภายใต้ขอบเขตที่อนุญาตโดยกฎหมายบริษัทอาจคิดค่าธรรมเนียมตามสมควรสำหรับการดำเนินการและจัดการคำร้องของท่านในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล

13.2.6 บริษัทสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ในกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งข้อกำหนดระบุและ/หรือให้สิทธิองค์กรที่จะปฏิเสธการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลในสถานการณ์ที่ระบุไว้

14. ข้อมูลการติดต่อบริษัท

14.1 หากท่านมีคำถาม หรือข้อกังวลเกี่ยวกับข้อปฏิบัติว่าด้วยความเป็นส่วนตัวของบริษัท หรือเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลโปรดติดต่อบริษัททันทีที่:

ผู้มีอำนาจดูแลข้อมูลส่วนบุคคล (กรรมการผู้จัดการ)
อีเมลติดต่อ : monchai@thantawan.com
โทรติดต่อ: 02-273-8333 ต่อ 3240

14.2 ในกรณีที่ท่านใช้อีเมลหรือจดหมายเพื่อส่งคำร้องเรียนของท่าน โปรดระบุที่ส่วนหัวเรื่องว่าเป็นคำร้องเรียนเกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งจะช่วยให้บริษัทดำเนินการคำร้องเรียนของท่านโดยเร่งด่วนได้โดยส่งต่อไปยังเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในองค์กรของบริษัทเพื่อดำเนินการต่อไป ตัวอย่างเช่น ท่านอาจแทรกข้อความในส่วนหัวเรื่องว่า “คำร้องเรียนเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว”

แน่นอนว่าบริษัทจะพยายามดำเนินการกับคำร้องเรียนหรือข้อกังวลใดๆ ที่ท่านประสบอยู่อย่างเป็นธรรมและโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้

15. ข้อกำหนดและเงื่อนไข

 โปรดอ่านเงื่อนไขการให้การบริการที่ระบุถึงการใช้งาน ประกาศ ข้อกำหนดอื่นๆ ข้อจำกัดและ รวมถึงนโยบายที่เกี่ยวข้องอื่นๆ