สินค้าของเรารักษ์โลก

ตลอดระยะเวลา 40 ปี บริษัททานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) เล็งเห็นถึง ความสำคัญและพันธกิจของการดำเนินธุรกิจเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนและภายใต้ แนวคิดด้านนวัตกรรม บริษัทตระหนักดีว่านวัตกรรมที่ดี นอกจากจะต้อง ตอบสนองต่อ ปัจจัยสี่แล้ว ยังต้องเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและก่อประโยชน์สูงสุดต่อส่วนรวม

ร่วมสร้างสิ่งดีดีไปกับเราด้วย

SUNBIO คืออีกหนึ่งแบรนด์แห่งความภาคภูมิใจของบริษัทที่รังสรรค์นวัตกรรม ผลิตภัณฑ์พลาสติกรักษ์โลกเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ด้วยการใช้เม็ดพลาสติกที่ทำมาจาก วัตถุดิบธรรมชาติและสามารถย่อยสลายได้ เช่น ข้าวโพด มันสำปะหลังมาผลิตเป็น ผลิตภัณฑ์ถุงพลาสติกหรือหลอดแบบย่อยสลาย และเมื่อผลิตภัณฑ์ถูกทิ้ง มันจะถูกย่อย เป็นจุลินทรีย์ ยกตัวอย่างแบคทีเรียจะเปลี่ยนสภาพเป็นมวลชีวภาพ หรือดิน ซึ่งอินทรีย์ สารเหล่านี้จะเอื้อในการปลูกพืชผลและไม่ก่อให้เกิดอันตรายหรือเป็นพิษใดๆกับสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งเป็นการรักษาระบบนิเวศอย่างสมบูรณ์แบบอีกด้วย

Straws

Zipper Bags

Shopping Bags

Bin Bags on Roll

Body Puff

Apron

Gloves

T-Shirt Bags